Autoilijoiden kustannukset sietämättömällä tasolla


Vuosittain autoilijoilta kerätään yli 7 miljardia euroa erilaisina veroina ja maksuina. Tästä summasta takaisin tiestön investointeihin ja kunnossapitoon palautuu vain noin 1,5 miljardia euroa (Verkkouutiset 2.1.2019., Juha Romakkaniemi, Keskuskauppakamarin johtaja). Erikoiseksi tilanteen tekee se, että autovero määrättiin tilapäiseksi veroksi 70- luvulla. Sen tarkoituksena oli käyttää kerätty vero kokonaisuudessaan tiestön ylläpitoon. Nykyisellään autoilijoiden maksuista siis vain viidesosa käytetään siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu käytettävän eli tiestön kehittämiseen ja kunnossapitoon. Kerrassaan käsittämätöntä.

Autoliiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Pasi Nieminen kiteyttää Taloussanomissa asian seuraavasti: ”Autovero ja ajoneuvovero ovat alun perin väliaikaisia veroja. Ne ovat täysissä voimissaan tänä päivänä. Autovero astui ensi kerran voimaan vuonna 1958 yhden vuoden väliaikaisena verona. Kun eduskunta 1958 hyväksyi lain, se ilmoitti edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion sen hetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva. Verosta oli tarkoitus pyrkiä luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden. Autoveron kantoa kuitenkin jatkettiin pätkä pätkältä, kunnes siitä tuli pysyvä 1960-luvun lopulla.”

Suo­mes­sa on tällä hetkellä yk­si Eu­roo­pan kor­keim­mis­ta au­to­ve­rois­ta. Se on ristiriitaista, sillä maamme autokanta on Pohjoismaiden – ja lähes koko Euroopan vanhinta. Näin on, vaikka mukaan lasketaan vanhan autokannan valtioina pidetyt maat kuten Kreikka, Bulgaria, Romania jne. Näin ei voi jatkua.

Meille pohjalaisille auto ei ole luksustuote, vaan välttämätön väline liikkumiseen ja työmatkoihin. Meillä täällä lakeuksilla ei ole metroja, eivätkä esimerkiksi bussit kulje vielä riittävän kattavasti kaikkialla. Myös valtionomisteisen rautatieyhtiö VR:n toiminta on valitettavan pientä alueellamme tällä hetkellä ja rautatieyhteydet esimerkiksi Suupohjan ja Järviseudun alueille ovat olemattomat.

Autovero tulisi kokonaisuudessaan poistaa ja autoilun muita kustannuksia laskea merkittävästi. Nykyisen korkean verotason myötä turvallisen ajoneuvon omistaminen on valtaosalle ihmisistä mahdotonta. Tässä yhteydessä voinen todeta veron poiston ja autokannan uudistumisen olevan myös ympäristöteko; uudet autot nimittäin myös kuluttavat vähemmän ja ovat pienipäästöisiä.

Suo­mes­sa on tällä hetkellä yk­si Eu­roo­pan kor­keim­mis­ta au­to­ve­rois­ta. Tämä on suuri rasite etenkin haja-asutusalueiden ja maaseudun väestölle, jolle auto on välttämätön. Esimerkiksi nelihenkisen perheen olisi lakeuksilla suorastaan mahdotonta elää ilman turvallista ja toimivaa autoa.

Au­to­ve­roa on las­ket­tu jo hieman tämän vaa­li­kau­den ai­ka­na, mutta vain niukasti. Vaikutus on ollut toistaiseksi pieni. Kuluvalla vaalikaudella on maksettu myös niin sanottua romutuspalkkiota vuo­si­na 2015 ja 2018. Ro­mu­tus­palk­kio on mak­set­tu au­to­n o­mis­ta­jan hank­kies­sa uu­den vä­hä­pääs­töi­sen au­ton ro­mu­tuk­seen me­ne­vän au­tonsa ti­lal­le. Hyväksi todettua ro­mu­tus­palk­kiojärjestelmää olisi tärkeää jat­kaa myös tulevina vuosina au­to­kan­nan uu­dis­tu­mi­sen tu­ke­mi­sek­si. Poistuvan veron osuus katetaan valtionbudjetissa karsimalla suuria yritystukia ja tehostamalla julkisen sektorin hallintoja.

Au­to­kan­taam­me tu­lee uu­dis­taa ja täs­sä au­to­ve­rolla on suu­ri roo­li. Olen valmis työskentelemään voimakkaasti autoveron poistamisen, ja autoilijoiden muiden maksujen alentamiseksi. Kestämättömälle verotukselle ja maksujen keräämiselle on tultava loppu.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2019 Tommi Mäki / Ari Myllyniemi